About AEC

งานแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ครั้งที่ 40 ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแข่งขันเขียนโปรแกรมคอ

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ครั้งที่ 40 เป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนที่จังหวัดภูเก็ต มีตัวแทนมหาวิทยาลัยจาก 40 ประเทศ 6 ทวีปทั่วโลก จำนวน 128 ทีม เข้าแข่งขัน
 
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ครั้งที่ 40 (ACM-ICPC World Finals 2016) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 15-20 พฤษภาคม 2559 โดยใช้สนามกีฬาเทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์กีฬาสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต เป็นสนามแข่งขัน มีผู้เข้าแข่งขันเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยจาก 40 ประเทศ 6 ทวีปทั่วโลก จำนวน 128 ทีม ซึ่งในจำนวนนี้ มีทีมจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ทีม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
อากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคที่มีการพัฒนาและมีความเจริญทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เราได้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสำคัญ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจะได้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศของไทย และได้ถือเอาการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นภารกิจหลักเช่นเดียวกับการส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านทั้งนโยบายด้านการศึกษา การปฏิรูปเศรษฐกิจ และการบริการสาธารณะ การเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมระดับโลก เช่น การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลกนี้ ไม่เพียงเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโลกเท่านั้น แต่จะเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักวิชาการและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ของไทย ได้สร้างผลงานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาคมโลก
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก