About AEC

ครม.เห็นชอบความร่วมมือด้านกลาโหมในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม.เห็นชอบความร่วมมือด้
 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อพลวัตประชาคมอาเซียน และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย
 
1. ร่างเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน
2.ร่างเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงานของกองกำลังเตรียมพร้อมอาเซียนด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ
3.ร่างเอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้แทนเป็นผู้ร่วมลงนามฝ่ายไทยในร่างปฏิญญาร่วมฯ
 
ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขรายละเอียดของร่างปฏิญญาร่วมฯ และร่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทบเนื้อหาสาระสำคัญ และมีผลต่อการดำเนินการของรัฐบาลไทย ให้กระทรวงกลาโหมแก้ไขรายละเอียดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก