About AEC

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เห็นชอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เ
 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. วันนี้ (13 พ.ค.) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. ทำหน้าที่ประธาน ได้ชี้แจงขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำถามพ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมซักถามในที่ประชุม เบื้องต้นมีสมาชิก สนช. เข้าร่วมเป็นเครือข่ายชี้แจงคำถามพ่วง 9 กลุ่มจังหวัด รวม 170 คน จากนั้น เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device Directive) ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
 
นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงสาระสำคัญของความตกลงนี้ว่า จะเป็นการกำหนดมาตรฐานและการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ความปลอดภัย การแยกประเภทเครื่องมือแพทย์ เอกสารอ้างอิง และการเฝ้าระวังความปลอดภัยของเครื่องแพทย์หลังออกสู่ตลาด โดยการทำความตกลงนี้จะอำนวยความสะดวกต่อการค้าเสรี ปรับมาตรฐานการตรวจสอบที่แตกต่างในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคเครื่องมือแพทย์ให้ดีขึ้น โดยจะออกมาตรการรองรับต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการไทยปรับตัวได้มาตรฐานสากล
 
ขณะที่ สมาชิก สนช. อภิปรายเสนอแนะให้รัฐบาลเตรียมออกกฎระเบียบรองรับหลังทำความตกลงให้พร้อม และขอให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะมารับผิดชอบ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศตามมาภายหลัง
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก