About AEC

เร่งสร้างท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด รองรับการนำเข้า-ส่งออก กับกัมพูชาและเวียดนาม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เร่งสร้างท่าเทียบเรือเอน
 

กรมเจ้าท่า เร่งดำเนินโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างภูมิภาครองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นำคณะสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการการพัฒนาท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ กระทรวงคมนาคมดำเนินการโครงการการพัฒนาท่าเทียบเรือเอนกประสงค์คลองใหญ่ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าภายในประเทศและระหว่างภูมิภาครองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งรองรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางเรือกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชา และเวียดนาม โดยโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือแห่งนี้เป็นการก่อสร้างทดแทนท่าเทียบเรือเดิมที่ชำรุด บนพื้นที่ว่างบริเวณชายฝั่งของกรมธนารักษ์ รวมพื้นที่ 26 ไร่ มูลค่าการก่อสร้างกว่า 1,295 ล้านบาท มี 4 ช่องจราจร ท่าเทียบเรือ 3 ท่า แบ่งเป็นท่าจอดเรืออเนกประสงค์ ท่าเรือประมง ท่าเรือกองทัพเรือ และท่าเรือนักท่องเที่ยว สามารถรองรับเรือสินค้าที่มีระวางขับไม่เกิน 500 ตันกรอส ปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างมีความคืบหน้ากว่าร้อยละ 97 และอยู่ระหว่างหาผู้ประกอบการมาบริหารท่าเทียบเรือ กรมเจ้าท่าคาดว่าจะส่งมอบโครงการให้แก่กรมธนารักษ์ได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้
 
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเกิดจากแนวนโยบายการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงโลจิสติกส์ ระบบผ่านแดน การค้าระหว่างประเทศของเมืองเศรษฐกิจพิเศษ และตามความต้องการสร้างงานสร้างรายได้ของประชาชนในพื้นที่ที่เล็งเห็นขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นของการค้าชายแดนทางเรือ โดยปี 2556 มูลค่าการค้าชายแดนจังหวัดตราดประมาณ 26,000 ล้านบาท ปี 2557 ประมาณ 28,000 ล้านบาท และปี 2558 มูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาท อีกทั้งการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างไทยและกัมพูชาคิดเป็นร้อยละ 70 ของการขนส่งทางการค้าทั้งหมด นอกจากนี้หากโครงการนี้เริ่มดำเนินการจะช่วยเพิ่มเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างไทยและเวียดนามได้โดยไม่ต้องผ่านกัมพูชา
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก