About AEC

จ.สระแก้ว จัดประชุมวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จ.สระแก้ว จัดประชุมวิชาก
 

นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งจากทั่วประเทศ และจากประเทศมาเลเซีย จีน ฮ่องกง กัมพูชา เข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว เป็นเจ้าภาพในการจัดงานโครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (THE ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING : (AUCC) ครั้งที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพี่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันในการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ เป็นเวทีในการนำเสนอผลงาน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมบรรยากาศการวิจัย และกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาคุณภาพ และเพิ่มพูนความรู้ในผลงานที่พัฒนาอันนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ จัดขึ้นระหว่าง 27-29 เมษายน 2559 นี้
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก