About AEC

ติดตามการก่อสร้างศูนย์ ONE Stop Service จุดผ่านแดนถาวร บ้านผักกาด จ.จันทบุรี-กัมพูชา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ติดตามการก่อสร้างศูนย์ O
 

นายวิทูรัช ศรีงาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำจุดตรวจ บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา และติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง ศูนย์บริหารราชการแบบเบ็ดเสร็จ ONE Stop Service จุดผ่านแดนถาวร บ้านผักกาด ตรวจพื้นที่บริเวณสะพานข้ามแดนที่เตรียมปรับปรุงขยายเส้นทางคมนาคมเพื่อรองรับการขยายตัวของสินค้าผ่านแดน และประชาชนในภูมิภาคอาเซียน
 
พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ที่จุดผ่อนปรนทางการค้า บ้านบึงชนัง ที่ติดกับ หมู่บ้านพระพุทธ จังหวัดพระตะบอง ประเทศกัมพูชา เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ชายแดน ทั้ง 2 ประเทศให้ดียิ่งขึ้น ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวร บ้านแหลม ที่มีความคึกคักทางการค้า การลงทุน การเดินทางเข้ามาของแรงงานกัมพูชา ซึ่งกำลังประสบปัญหาเนื่องจากไม่สามารถกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ เนื่องจากบัตรอนุญาตชั่วคราว สีชมพู หมดอายุ จึงเป็นปัญหาตกค้างอยู่บริเวณชายแดน ที่กำลังรอการตัดสินใจ และแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก