About AEC

รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงในนามประธานกลุ่ม 77 และจีน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงในน
 

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชอาณาจักรไทยในนามประธานกลุ่ม 77 และจีน ได้รับเกียรติให้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม High-Level Thematic Debate on Achieving the Sustainable Development Goals ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
 
1. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวแสดงความชื่นชมต่อประธานสมัชชาผู้จัดงาน High-Level Thematic Debate on Achieving the SDGs ในครั้งนี้ว่า การจัดงานในวันนี้ได้ย้ำเตือนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกระทำตั้งแต่เริ่มต้นและการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลของการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
2. กลุ่ม 77 และจีน เชื่อว่าการขจัดความยากจนในทุกมิติและทุกรูปแบบเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นความต้องการที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน เราแสวงหาความเชื่อมั่นว่าการเพิ่มพัฒนาโดยรวมผ่านแนวทางที่ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความสมดุล การเสริมสร้างศักยภาพ จากภายในและนำไปสู่ความยืนหยัดต่อปัญหาภายนอกได้ เพื่อให้บรรลุผลการพัฒนาที่ยั่งยืนเราต้องมีพฤติกรรมอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม และต้องคำนึงถึงคนในอนาคตโดยจะไม่ทิ้งให้ประเทศใดต้องอยู่ข้างหลัง 
3. กลุ่มเชื่อว่า แต่ละประเทศมียุทธศาสตร์และลำดับความสำคัญในการพัฒนาของแต่ละประเทศ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น เราจึงเน้นความต้องการในเรื่องช่องว่างทางนโยบายและความยืดหยุ่นของนโยบายสำหรับประเทศกำลังพัฒนา ในบริบทนี้การบังคับใช้มาตรการทางเศรษฐกิจ รวมถึงคว่ำบาตรเพียงฝ่ายเดียวต่อประเทศกำลังพัฒนาไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใดต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ รวมถึงไม่ก่อให้เกิดบรรยากาศการสนทนาและการเข้าใจระหว่างประเทศ
 
4. นอกจากนี้ เรายังเน้นการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนและวาระ 2030 จะขึ้นกับความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ การอำนวยความสะดวกทางด้านกลไกการดำเนินงานที่จำเป็นให้กับประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านการเงิน การค้า เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพจากประเทศพัฒนาแล้ว
 
5. ในการนี้ กลุ่มเรียกหาความจริงใจและประสิทธิภาพในการติดตามการมีส่วนร่วมจากประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว เราเชื่อว่าสหประชาชาติเป็นองค์กรที่มีความสำคัญที่จะช่วยผลักดันและมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในการจัดหาเงินทุนและผลักดันการเมืองระดับสูง
 
6. ในส่วนหน้าที่ของกลุ่ม คือ การมีส่วนร่วมและเข้าร่วมในการติดตามและตรวจสอบกระบวนการเพื่อให้มีการพัฒนาขึ้น
 
7. ทั้งนี้ กลุ่ม 77 และจีน มีความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความร่วมมือ และประสานงานร่วมกับสหประชาชาติเพื่อให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศเพื่อบรรลุการขจัดความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก