About AEC

ไทย-สหรัฐ หารือพัฒนาการค้าระหว่างกันเป็นที่น่าพอใจ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-สหรัฐ หารือพัฒนาการค

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุ ผลประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา เป็นที่น่าพอใจ ภายหลังไทย - สหรัฐฯ หารือพัฒนาการค้าระหว่างกัน
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดภายผลการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (TIFA) ในระดับรัฐมนตรี ว่าได้มีการหารือลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันเพื่อให้เกิดความเป็นสากล เช่น การพิจารณาลดใช้สารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสุกร ซึ่งในสหรัฐฯ ยังมีการใช้อยู่แต่ในประเทศไทยมีการสั่งห้าม ดังนั้น สหรัฐฯ จึงขอให้ไทยมีการพิจารณา รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับฉลากของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ทางสหรัฐฯ มีการร้องเรียน ซึ่งได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการปรับปรุง และหารือร่วมกับผู้นำเข้าแต่ยังไม่ได้ข้อยุติ นอกจากนี้ ไทยได้ชี้แจงถึงแนวทาวการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้สหรัฐฯ รับทราบ เช่น การพัฒนาเอสเอ็มอี และ อีคอมเมิส เนื่องจากสหรัฐฯ มีความชำนาญและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะช่วยพัฒนาต่อยอดเอสเอ็มอีไทยได้
 
ส่วนการหารือเกี่ยวกับ TPP ได้มีการซักถามถึงประเด็นรายและเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งทางสหรัฐฯ ได้ให้ความกระจ่างในประเด็นเชิงเทคนิคเกี่ยวกับความตกลง TPP ซึ่งช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแนวทางของไทยต่อความตกลง TPP
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก