About AEC

ไทย-จีน ลงนาม MOU กระตุ้นการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-จีน ลงนาม MOU กระตุ้
 

จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดประชุมขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษาโดยนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานฝ่ายไทย และนายเหลา หนิงจุน รองนายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานร่วมฝ่ายจีน เพื่อทบทวนและพิจารณาประเด็นความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายตามบันทึกความตกลง ว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดมุกดาหาร ราชอาณาจักรไทย กับเมืองฉงจั่ว สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้ลงนามกันไว้เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554
 
โดยมีประเด็นหลัก คือ สถาปนาความสัมพันธ์การเป็นนิคมอุตสาหกรรมคู่มิตร โดยจะร่วมกันผลักดันให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และจับคู่นักธุรกิจของทั้งสองฝ่าย จึงได้จัดให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือฉันมิตรระหว่างหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร และนิคมอุตสาหกรรมจีน (ฉงจั่ว) -ไทย โดยนายภมร เชาว์ศิริกุล ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร และนายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ได้ลงนามร่วมกับนายเย่ หย่งปิน รองประธานคณะกรรมการบริหารเขตนิคมอุตสาหกรรมเมืองฉงจั่ว และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองนายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว คณะผู้แทนเมืองฉงจั่ว ส่วนราชการและนักธุรกิจ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ในการลงนามดังกล่าวมีประเด็นที่ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์นิคมอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ฝ่าย การนำนักธุรกิจจากประเทศของตนไปศึกษาดูงานที่นิคมอุตสาหกรรมของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเป็นการผลักดันให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารต่อไป
 
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในวันนี้จังหวัดมุกดาหารและเมืองฉงจั่ว ในภาครัฐรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการผลักดันให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้จับมือร่วมกันนำไปสู่การร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผลประโยชน์ในรูปแบบ "ประชารัฐ" ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก