About AEC

ออสเตรียพร้อมสนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ออสเตรียพร้อมสนับสนุนการ
 

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนายเอนโน่ โดรเฟนิก (H.E. Mr. Enno Drofenik) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
 
นายเอนโน่ โดรเฟนิก เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย กล่าวว่า ไทยและออสเตรียมีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างยาวนานในระดับอุดมศึกษาภายใต้กรอบ ASEA-UNINET รวมทั้งมีความร่วมมือในระดับอาชีวศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร่วมกันก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (Thai-Austrian Technical College) ซึ่งแต่เดิมเป็นสถานศึกษาอาชีวะขนาดเล็ก จนกระทั่งปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 5,000 คน
 
การที่ออสเตรียประสบความสำเร็จในการจัดระบบการศึกษาอาชีวศึกษาแบบทวิภาคี (Dual Education/Apprentice System) เพราะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน และมีภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยได้รับค่าจ้างด้วย จึงทำให้นักศึกษาอาชีวะของออสเตรียเลือกเรียนสายอาชีพกว่าร้อยละ 80 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก
 
โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เรียนเชิญ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและเข้าร่วมการประชุมผู้แทนระดับสูงด้านความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ ออสเตรียพร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทยอย่างต่อเนื่อง และจะหาแนวทางในการขยายความร่วมมือต่อไป
 
รมว.ศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณออสเตรียที่ให้ความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย คือ การก่อตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งในปัจจุบันได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระบบขนส่งทางรางแล้ว แต่ขณะนี้ไม่ใช่เชิงลึก จึงขอความร่วมมือจากออสเตรียในการสนับสนุนด้านการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสาขาดังกล่าว รวมทั้งสาขาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้การพัฒนาครูของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบด้วย
 
ในส่วนของการพัฒนาอาชีวศึกษาของไทยนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการส่งเสริมในนักเรียนเลือกเรียนสายวิชาชีพมากขึ้น แต่เนื่องจากค่านิยมของผู้ปกครองไทยต้องการในลูกหลานจบการศึกษาในระดับปริญญา ประกอบกับมีการทะเลาะวิวาทระหว่างนักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาบ่อยครั้ง ทำให้ไม่เป็นที่นิยมในการเลือกเข้าศึกษามากเท่าที่ควร แต่หากเราสามารถแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาเป็นหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากล เช่นเดียวกับหลักสูตรอาชีวศึกษาไทย-ออสเตรีย จะเป็นแรงจูงใจให้มีจำนวนผู้เรียนสายอาชีวศึกษามากขึ้น
 
ทั้งนี้ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต้องการพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนอาชีวะอย่างจริงจัง โดยทุกวิทยาลัยต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น แต่เนื่องจากงบประมาณที่จำกัด จึงได้คัดเลือกวิทยาลัยที่เป็นเลิศ (Excellence Model) ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่เป็นเลิศในด้านหลักสูตรการขนส่งระบบราง จึงต้องการให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวเป็นพิเศษให้มีมาตรฐานสากล รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า กระทรวงศึกษาธิการยินดีที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้แทนระดับสูงด้านความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก