About AEC

ไทยตั้งเป้าเป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ในปี 2564

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยตั้งเป้าเป็นผู้ส่งออก
 

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมคณะกรรมการอำนวยการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีนโยบายให้พัฒนาสมุนไพรไทยอย่างเป็นระบบและยั่งยืนสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประเทศ ได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการยกร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560 - 2564 และคณะอนุกรรมการ 4 คณะ เพื่อยกร่างกำหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายแผนงานตัวชี้วัด โดยมีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาธารณสุข เกษตรและสหกรณ์ พาณิชย์ ท่องเที่ยวและกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม ศึกษาธิการ มหาดไทย การคลัง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และภาคเอกชน อาทิ สภาอุตสาหกรรมไทย สมาคมผู้ผลิตสมุนไพรไทย สมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย นักวิชาการอิสระ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ
 
คณะกรรมการอำนวยการได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทยฯ ตามที่คณะอนุกรรมการยกร่างฯ เสนอ โดยตั้งเป้าหมายเมื่อสิ้นแผนในปี 2564 ไทยจะส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน มูลค่าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว โดยให้กำหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบที่จะเห็นผลในระยะ 1 ปี และนำร่างแผนแม่บทฯ ไปรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯ อีกครั้งในปลายเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อนำร่างฉบับสมบูรณ์ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
 
ด้านนายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ร่างแผนแม่บทดังกล่าว ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1.ส่งเสริมผลผลิตของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการในระดับอุตสาหกรรม สมุนไพรได้รับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล ให้ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสามารถแข่งขันในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ และ
4.สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของรัฐเพื่อการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน มีกลไกในการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก