About AEC

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนสู่ AEC “สวัสดีล้านนาตะวันออก สะบายดีหลวงพระบาง”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

โครงการส่งเสริมการท่องเท
 

          ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคนไทยและภาคธุรกิจทุกแขนง ต้องตื่นตัวและเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านใน กลุ่มอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเปิดโลกกว้าง และเป็นจุดเริ่มต้นการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต ดังนั้นประเทศไทยจึงมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ของภูมิภาคนี้ด้วยความได้เปรียบทางที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ทำให้สะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศภายในภูมิภาคทั้งทางบกและทางอากาศ ทั้งนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายแสนล้านบาท
          จังหวัดน่านเป็นจังหวัดภาคเหนือฝั่งตะวันออกที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศสปป.ลาว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การเป็นประตูสู่ประเทศเพื่อนบ้านของทั้ง 2 จังหวัด การส่งเสริม การท่องเที่ยวเมืองชายแดนสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนวันพัก และค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยในครั้งนี้จะเป็นการสร้างการรับรู้ที่กว้างขึ้น จึงมุ่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวภาคใต้เป็นหลัก เพื่อให้เกิดการพักค้างและใช้จ่ายในประเทศไทยมากขึ้นก่อนเดินทางออกสู่ต่างประเทศ
          ดังนั้น การจัดคาราวานท่องเที่ยว จึงเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภาคใต้ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังภาคเหนือ และเดินทางออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ง่าย อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่สนุก ได้รับความรู้ในทักษะต่าง ๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการเดินทางและเป็นกิจกรรมที่สามารถเพิ่มค่าใช้จ่าย และเพิ่มจำนวนวันพักในประเทศไทยได้มากขึ้น ในการนี้ เพื่อเป็น การประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดน่านเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC ในภูมิภาคภาคนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จึงเห็นว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง AEC ในจังหวัดน่าน จะเป็นการผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์เส้นทางและสินค้าท่องเที่ยวเชื่อมโยงร่วมกับสปป.ลาว จึงได้หารือร่วมจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนสู่ AEC “คาราวานแดนใต้ สู่หลวงพระบาง”   
          ภาคใต้ เป็นจุดมุ่งหมายหลายคนของนักเดินทาง เพราะด้วยทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจ รวมไปถึงการมีธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต ซึ่งความแตกต่างระหว่าง สองภูมิภาคทำให้ททท.สำนักงานแพร่ และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน เห็นเป็นโอกาสอันดีสำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนสู่ AEC “สวัสดีล้านนาตะวันออก สะบายดีหลวงพระบาง”เป็นโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคจากภาคใต้สู่ภาคเหนือ รวมถึงการขับรถออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว) ที่เป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการขับรถได้เป็นอย่างดี ความมีเสน่ห์ของธรรมชาติสองข้างทาง วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวล้านนา และชาวล้านช้างที่เป็นที่ชื่นชอบในความงดงามของวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ของใครหลายคน ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สร้างเสน่ห์ให้กับโปรแกรมการท่องเที่ยวนี้ ไม่น้อยไปกว่าโปรแกรมคาราวานอื่น ๆ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประชาชนคนใต้จะให้ความสนใจในโครงการนี้ไม่มากก็น้อย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > กำหนดการคาราวาน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ >
โครงการ AEC 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก