About AEC

ไทย-เวียดนาม ร่วมพัฒนาศักยภาพแรงงาน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-เวียดนาม ร่วมพัฒนาศั

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางเยือนเวียดนามระหว่าง วันที่ 19 - 20 เมษายน ที่ผ่านมา ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคม หารือข้อราชการสำคัญด้านแรงงาน และเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของนาย ดาว ข็อก คุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทุพพลภาพและสวัสดิการสังคมอีกด้วย
 
โดยการหารือเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย เกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการนำเข้าแรงงานเวียดนาม อาทิ การกำหนดสัญญาว่าจ้างไทย ที่รัฐบาลให้การรับรอง และดูแลผู้ใช้แรงงานตามกฎหมาย /การตรวจร่างกายทั้งก่อนมาทำงานในไทย และเมื่อเดินทางมาถึงไทยแล้ว และการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านสิทธิตามกฎหมายไทย ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ก่อนมาไทย พร้อมให้มีการอบรมเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งเมื่อมาทำงาน ทั้งนี้ สองฝ่ายจะเร่งรัดให้มีความพร้อมในการดำเนินการตามข้อตกลงภายในเดือนหน้า โดยได้กำชับให้กรมการจัดหางานเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้ผู้ประกอบการและเน้นการจัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะได้รับการคุ้มครอง ได้รับสิทธิประโยชน์ และนำไปสู่การป้องกันการหลอกลวง และปัญหาการค้ามนุษย์มิให้เกิดขึ้นอีกด้วย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่าการเปิดโอกาสนำเข้าแรงงานเวียดนาม จะให้เข้ามาเฉพาะสาขาและจำนวนคนเท่าที่ผู้ประกอบการต้องการเท่านั้น ไม่ได้เข้ามาอย่างเสรีจำนวนกี่คนก็ได้ เช่น สถานประกอบการต้องการแรงงานเวียดนาม 100 คน ก็อนุญาตให้เข้ามา 100 คนเท่านั้น นอกนั้นยังหารือในด้านความร่วมมือด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ ในปัจจุบันมีนักลงทุนและแรงงานไทยเข้าไปทำงานในเวียดนามระดับหัวหน้า หรือ เจ้าหน้าที่เทคนิคประมาณ 1,000 คน จึงขอให้เวียดนามส่งผู้ฝึกสอนภาษาเวียดนาม เป็นการเพิ่มเติมทักษะให้กับคนไทย เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารด้วย พร้อมได้ไปเยือนศูนย์ฝึกอบรมก่อนส่งแรงงานไปต่างประเทศของเวียดนาม ซึ่งเน้นการอบรมให้ความรู้ด้านภาษาและขนบธรรมเนียม ประเพณีและทักษะฝีมืองานช่าง ผู้รับการฝึกจะต้องมีระเบียบวินัย เป็นศูนย์ฝึกที่ส่งแรงงานไปที่เกาหลี ญี่ปุ่น และเยอรมัน บางสาขาอาชีพฝึกอบรม 9 - 12 เดือนก่อนจะส่งออกไปทำงานต่างประเทศได้ ซึ่งจะนำมาปรับใช้ในการส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานมีทักษะ มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายกรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก