About AEC

6 ชาติอาเซียนและอินเดีย ร่วมแสดงรามายณะ ในงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

6 ชาติอาเซียนและอินเดีย
 

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ภายใต้งาน "ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณท้องสนามหลวง โรงละครแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ถนนราชดำเนิน โรงภาพยนตร์เอสเอฟ เซ็นทรัลเวิล์ด และส่วนภูมิภาคที่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่
 
นายวีระ กล่าวต่อว่า ตลอดการจัดงานทั้ง ๕ วัน มีการจัดกิจกรรมหลักๆ จำนวน ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ กิจกรรมบริเวณท้องสนามหลวง ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา ได้แก่ พิธีบวงสรวงเทพยดาและดวงวิญญาณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ยาธิราชเจ้า ในวันที่ ๒๐ เม.ย. การทำบุญตักบาตร สักการะศาลหลักเมือง และการสักการะพระปฐมบรมราชานุสาวรีย์ และพิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา
 
ในวันที่ ๒๑ เม.ย. ไหว้พระ ๙ วัด สืบสิริสวัสดิ์ ๙ รัชกาล ได้แก่ วัดพระเชตุพลวิมล มังคลาราม วัดอรุณราชวราราม วัดราชโอรสาราม วัดราชประดิษสถิตมหาสีมาราม วัดเบญ- จมบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสุทัศนเทพวราราม และวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
 
นอกจากนี้มีการแสดงทางวัฒนธรรม จากทุกภูมิภาคของไทยมาแสดงบนเวทีกลาง และเวทีย่อยทั้ง ๒ เวที อาทิ การแสดงโขน โดยกรมศิลปากร การแสดงดนตรีนาฏศิลป์ การแสดงลีลาส โดยวงสุนทราภรณ์ การแสดงคอนเสิร์ตศิลปินแห่งชาติ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ , ผ่องศรี วรนุช 
การจัดจำหน่ายจำหน่ายของดีบ้านฉัน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จาก ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ และ ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่สะท้อนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กว่า ๕๐๐ บูธ 
 
นอกจากนี้มีการนำศิลปะการแสดง การละเล่นพื้นบ้าน และวิถีชีวิตของชุมชน มาให้ชม ณ ลานวิถีไทย เช่น กระบี่กระบอง การละเล่นเสือกินวัว วิถีชีวิตชุมชนรัตนโกสินทร์ เช่น ชุมชนบางลำพู การสาธิตการทำอาหารข้าวหมกไก่ และขนมไทย ขนมเบื้องไทย เป็นต้น และการประกวดกุลสตรีศรีรัตนโกสินทร์
 
ส่วนที่ ๒ การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันแสดงถึงอัตลักษณ์ของอาเซียน ผ่านกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ๙ กิจกรรม ได้แก่
 
 ๑.มหกรรมรามายณะอาเซียน ณ โรงละครแห่งชาติ โดยคณะนักแสดงกว่าร้อยคน จาก ๗ ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และ ๑ ประเทศคู่เจรจา คือ อินเดีย โดยมีการแบ่งองก์การแสดงคือ ๑.ยกศร-การแสดงรวมชาติ ซึ่งเป็นการแสดงรวมของประเทศสมาชิกอาเซียน ๒.การบูชาเทพเจ้าและฉาก ณ กรุงมิถิลา จากอินเดีย ๓.ตามกวางและลักสีดา จากเมียนมาร์ ๔.นกสดายุและถวายพล จากอินโดนีเซีย ๕.เนรเทศพิเภก จากลาว ๖.หนุมานพบนางสีดา จากสิงคโปร์ ๗.เผากรุงลงกาและจับนาง จากกัมพูชา ๘.ยกรบและสีดาลุยไฟ จากฟิลิปปินส์ และปิดท้ายด้วยคืนนคร จากไทย
 
๒.การแสดงแฟชั่นโชว์ "สานต่อผ้าอาเซียนเปลี่ยนภูมิปัญญาให้ร่วมสมัย” ที่บริเวณท้องสนามหลวง
 
๓.การจัดแสดง สาธิต และจำหน่าย "งานหัตถศิลป์ถิ่นอาเซียน” ที่บริเวณท้องสนามหลวง
 
๔.มุมถ่ายภาพกับ "เมืองจำลองอาเซียน” ที่บริเวณท้องสนามหลวง
 
๕.ครัวอาเซียน "ลิ้มรสอาหารอาเซียน”  ที่บริเวณท้องสนามหลวง
 
๖.นิทรรศการและสาธิต "ว่าวอาเซียน” ที่บริเวณท้องสนามหลวง
 
๗.ภาพยนตร์คลาสสิกแห่งอาเซียน ที่บริเวณท้องสนามหลวง เป็นการจัดฉายภาพยนตร์จากประเทศสมาชิกอาเซียน คัดเลือกจากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับรางวัลจากเวทีนานาชาติ รวมทั้งการจัดฉายภาพยนตร์คลาสสิกอมตะเป็นที่ยอมรับในวงการภาพยนตร์ ซึ่งจัดที่โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิร์ล ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และภูมิภาคที่ ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่
 
๘.นิทรรศการ "รากแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” จัดแสดงศิลปวัตถุของอินโดนีเซียและกัมพูชา ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และจัดแสดงถึงความหลากหลายทางด้านมหกรรมอาเซียน ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องที่ ๑ ศิลปะเอเชีย และการก่อกำเนิดรัฐโบราณในประเทศไทย ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ห้องที่ ๒ ลพบุรี หรือ เขมรในประเทศไทย แสดงหลักฐานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมทั้งที่สร้างขึ้นเนื่องในศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน และห้องที่ ๓ ประติมากรรมศิลปะชวา แสดงศิลปะโบราณวัตถุศิลปะชวา
 
๙.การสัมมนา "อัตลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมอาเซียน”  ณ โรงละครวังหน้า สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อเผยแพร่ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับวรรณกรรมของประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 
 
รมต.ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทย รำลึกถึงวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ ๒๓๔ ปี ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมของสังคมไทยอันจะนำไปสู่ความหวงแหนความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในความเหมือน ความต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในประเทศอาเซียน อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนไทยเกิดความตระหนักและยอมรับความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก