About AEC

สมาชิกอาเซียนร่วมโครงการ ASEAN Next Generation Leaders Visit Korea

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สมาชิกอาเซียนร่วมโครงการ
 

ผู้แทนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยฝ่ายไทยเป็นผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ และสำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมโครงการ ASEAN Next Generation Leaders Visit Korea ประจำปี 2559 ซึ่งมูลนิธิเกาหลีจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งความเหมือน ความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างในด้านต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาการค้าการลงทุน และด้านการท่องเที่ยว
 
สำหรับปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-23 เมษายน ณ กรุงโซล และที่เกาะเจจู สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ อาเซียนและเกาหลี มีความสัมพันธ์และความร่วมมือในระดับต่างๆ มาอย่างยาวนาน อาทิ ความร่วมมือตามกรอบคู่เจรจา ASEAN+3 ปัจจุบันมีศูนย์ ASEAN - Korea ตั้งอยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาลี ทำหน้าที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเกาหลี
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก