About AEC

ไทย-กัมพูชา จับมือพัฒนาข้อมูลแรงงานผ่าน Online ต้นแบบอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-กัมพูชา จับมือพัฒนาข
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางเยือนกัมพูชาตามคำเชิญของนายอิธ ซัมเฮง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและฝึกอบรมวิชาชีพ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง 6 -7 เมษายน2559 ที่ผ่านมา
 
โดยมีข้อสรุปร่วมกันที่สำคัญหลายประการ อาทิ พัฒนาข้อมูลความต้องการแรงงานกัมพูชาโดยใช้ระบบ Online เพื่อการเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมแรงงานกัมพูชาที่ต้องการทำงานในไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะหารือเพิ่มเติมเพื่อให้บรรลุผลในการแก้ปัญหาแรงงานในกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม) และจะใช้เป็นต้นแบบในกลุ่ม รวมทั้งจะให้เป็น Model ของอาเซียนด้วย โดยจะเน้นร่วมมือกันในระดับรัฐบาลกับรัฐบาลเพื่อดำเนินกระบวนการนำแรงงานกัมพูชาที่ผิดกฎหมายเข้าสู่สถานะที่ถูกต้องโดยไม่ให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้
 
ทั้งนี้ กัมพูชาจะตั้งทีมเพื่อดำเนินการตรวจสอบและจัดทำเอกสารทางกฎหมาย (Cambodian Legalization Committee) ให้กับแรงงานเพื่อปรับสถานะให้แรงงานทุกคนมีเอกสารประจำตัว โดยกัมพูชาขอบคุณไทยที่ยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลที่บรรจุในบัตรสีชมพู ซึ่งเมื่อกระบวนการจัดทำเอกสารประจำตัวแรงงานแล้วเสร็จ กระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานจะช่วยเหลือฝ่ายกัมพูชาในการแจกจ่ายเอกสารให้ถึงมือแรงงานกัมพูชา ซึ่งในแต่ละพื้นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศจะมีบทบาทสำคัญในการประสานนายจ้างเพื่อให้ความร่วมมือ ซึ่งกระบวนการจัดทำเอกสารประจำตัวนี้ ฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการแล้ว และจะเริ่มส่งเอกสารถึงมือแรงงานกัมพูชาได้ในเดือนสิงหาคม และขณะนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แต่ละประเด็นที่ยังต้องใช้เวลาในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการประสาน ผลักดันให้สำเร็จภายในสองเดือนนี้ ประเด็นสำคัญ กัมพูชาจะจัดฝึกอบรมแรงงานกัมพูชาทุกคนก่อนการเดินทางเข้ามาทำงานในไทย ตลอดจนจะหาแนวทางร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาลบริเวณชายแดน มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานในกลุ่มนี้มาทำงานในประเทศไทยใน 5 จังหวัดชายแดน (ศรีสะเกษ, สุรินทร์, สระแก้ว, จันทบุรี และตราด) รวม 14,349 คน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก