About AEC

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะและหารือด้านการศึกษา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ
 

นายชิโระซะโดะชิมะ (H.E. Mr. ShiroSadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวในการโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือด้านการศึกษากับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรองจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน ครู อาจารย์ของไทยเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะการสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และโครงการแลกเปลี่ยนตลอดจนให้การสนับสนุนอาสาสมัครผู้ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้แก่โรงเรียนของไทย ต่อจากนั้นได้พูดคุยกันถึงเรื่องพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาของไทยเพื่อผลิตคนให้มีทักษะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะมีบริษัทของญี่ปุ่นมาลงทุนในอาเซียนเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการเร่งผลิตฝีมือแรงงานให้เพียงพอและตรงตามาตรฐานความต้องการ
 
นายชิโระซะโดะชิมะ กล่าวว่า ทางญี่ปุ่นก็ยินดีสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่โดยจะจัดสรรงบประมาณ และร่วมมือกันจัดหลักสูตร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันในการสร้างคนให้เป็นหัวหน้าวิศวกร ภายใน ๓ ปี จะสร้างให้ได้ ๓๐,๐๐๐ คน ทั้งอาเซียน ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการสร้างบุคลากร รัฐบาลญี่ปุ่นคิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก