About AEC

จ. อุบลราชธานี - จ.กวางนาม เวียดนาม ส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จ. อุบลราชธานี - จ.กวางน
 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมหารือกับ รองประธานกรรมการประชาชนจังหวัดกวางนาม ประเทศเวียดนาม ในโอกาสเดินทางเข้าพบหารือร่วมกันเพื่อส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และวิชาการ
 
(4 เม.ย. 59) ที่โรงแรมทอแสง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นาย เล ตรี๋ ทันญ์ รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางนาม สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม และคณะในโอกาสเดินทางเข้าพบหารือร่วมกัน เพื่อส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดกวางนาม ในระดับท้องถิ่น เพื่อให้เกิดแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประทศไทย และประเทศเวียดนาม ทุกด้าน โดยได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศร่วมกัน
 
สำหรับรูปแบบการหารือในครั้งนี้จะเน้นการขยายผลลงดูงานพื้นที่จริง ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2559 และจะได้นำผู้คณะแทนจากจังหวัดกวางนามเยี่ยมชมผู้ประกอบการการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการเกษตร เยี่ยมชมผู้ประกอบการฟาร์มสุกรและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น การแลกเปลี่ยน การร่วมทุนหรือทำสัญญาคู่ธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการส่งเสริมและขยายความสัมพันธ์เมืองคู่มิตร ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีกับจังหวัดกวางนาม ในครั้งนี้ และจะนำมาความร่วมมือการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าร่วมกันในทุกด้าน ตลอดจนเป็นการแสดงความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มั่นคงต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก