Tourism

เตรียมการจัดแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนฯ "อาไล พาเพลิน”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เตรียมการจัดแสดงดนตรีแลก
 

นางวันเพ็ญ อัพตัน ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ หัวหน้าคณะผู้แทน ฝ่ายไทย เป็นประธานการหารือระหว่างผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ กับผู้แทนสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งบรูไนฯ และสำนักงานสารนิเทศบรูไนฯ ในการประชุมเตรียมการร่วมไทย-บรูไนฯ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อทำความตกลงกันในรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมตาม พันธสัญญาไทย-บรูไนฯ ประจำปี 2559 ซึ่งรวมถึงการจัดแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนดังกล่าวด้วย นอกจากความร่วมมือด้านวิทยุ ด้านโทรทัศน์ และด้านข้อมูลข่าวสาร
 
การประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดการแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไนฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 และจัดนิทรรศการร่วม (The Joint Exhibition Programme) ภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับเยาวชน "Youth” เพื่อแสดงให้เห็นขีดความสามารถของเยาวชนในการสร้างประโยชน์และความร่วมมือ แก่ประเทศชาติ อันเป็นตัวอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลัง โดยจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2559 ซึ่ง กรมประชาสัมพันธ์จะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทั้งสองพร้อมกับการจัดประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย – บรูไนฯ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก