Economy and Investment

คุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตรฐานธุรกิจไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

คุณวุฒิวิชาชีพ สร้างมาตร
 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย ถึงความสำคัญของคุณวุฒิวิชาชีพของไทย ว่า มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขันของบุคลากรของประเทศเพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจไทย โดยเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาบุคลากรทางวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพจะทำให้คุณภาพมาตรฐาน และคุณภาพของแรงงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมจะเดินหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้เชิญชวนผู้ประกอบการ นิสิตินักศึกษา เข้ามาศึกษาในเรื่องของการพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพ เพราะถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการวางรากฐานทางเศรษฐกิจของไทย
 
ด้านนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทางสถาบันได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 30 สาขาอาชีพ หรือกว่า 200 อาชีพตามมาตรฐาน ISO 17024 ซึ่งในปี 2559 มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยเฉพาะสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ AEC เน้นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอล และระบบการขนส่ง
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก