About AEC

ไทย-สปป.ลาว เตรียมจัดตั้งกองทุนแรงงาน ASEAN

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-สปป.ลาว เตรียมจัดตั้
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะเดินทางไปเยือน สปป.ลาว โดยประชุมร่วมกับ ดร.คำแพง ไชสมแพง เจ้าแขวงหลวงพระบาง พร้อมด้วยปลัดกระทรวง อธิบดีกรมคุ้มครองแรงงานและอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สปป.ลาว ณ โรงแรมลาวพลาซ่า นครเวียงจันทร์ ซึ่งทั้ง 2 ประเทศจะมีการลงนาม MOU ด้านแรงงานร่วมกัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ (สงกรานต์) ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และรองรับการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน ซึ่งจะมีขึ้นในเดือน พ.ค. 59 ณ นครเวียงจันทร์ โดย MOU ที่ลงนามร่วมกัน มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาต่าง ๆ ที่ สปป.ลาว ต้องการเพื่อให้เราเดินไปด้วยกันตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยจะใช้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ฝึกทักษะฝีมือแรงงานของ ASEAN และให้มีผู้แทนในแต่ละประเทศ ประจำที่สถาบันฯ แห่งนี้ ประการสำคัญ เห็นชอบร่วมกันในการจัดตั้ง "กองทุนแรงงาน ASEAN” ที่ สปป.ลาวจะเสนอในการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ASEAN ด้วย
 
นอกจากนั้น สปป.ลาว ได้กล่าวขอบคุณประเทศไทยที่ให้การดูแลผู้ใช้แรงงาน สปป.ลาว ที่ไปทำงานในประเทศไทยอย่างดี เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทำให้ EU และ ILO ชื่นชม นอกจากนั้นเพื่อให้การประสานงานระหว่างกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งขึ้น ทั้ง 2 ประเทศจะร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสร้างการรับรู้ระเบียบ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทางก่อนไปทำงานด้วย และในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงเจตจำนงในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ตามที่ สปป.ลาวต้องการ ในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงาน ASEAN
 
จากนั้น เวลา 11.00 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะได้เข้าเยี่ยมคำนับนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว (นายทองสิง ทำมะวง) ที่ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได้แสดงความยินดีที่การเยี่ยมเยียนและหารือเรื่อง MOU ประสบผลสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย พร้อมขอบคุณประเทศไทยที่ให้การคุ้มครอง ดูแลสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ แก่แรงงาน สปป.ลาว อย่างดียิ่ง และประสงค์ให้พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อกลับมาพัฒนา สปป.ลาวต่อไป พร้อมทั้งจะร่วมกันดูแลให้ระบบการจ้างงานระหว่างกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย ขจัดขบวนการค้ามนุษย์ โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะปรึกษาหารือร่วมกันอย่างแน่นแฟ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้ง 2 ประเทศต่อไป
 
ทั้งนี้ ปัจจุบันแรงงาน สปป.ลาว ที่ทำงานในประเทศไทยมีจำนวน 218,184 คน โดยแยกเป็นกลุ่มตามมติ ครม. (บัตรสีชมพู) จำนวน 141,847 คน นำเข้าตาม MOU จำนวน 31,795 คน พิสูจน์สัญชาติเดิมจำนวน 44,372 คน รวมทั้งแรงงานฝีมือและได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 170 คน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก