Tourism

รางวัล ASEAN Green Hotel Award และ ASEAN Homestay Award

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รางวัล ASEAN Green Hotel
 

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ASEAN Green Hotel Award และ ASEAN Homestay Award ให้แก่ผู้ประกอบการของไทยที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐาน ๑๕ แห่ง ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการโรงแรม จำนวน 10 แห่ง และโฮมสเตย์จำนวน 5 แห่ง ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล ASEAN Green Hotel Award และ ASEAN Homestay Award ในการประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๓๕ (35th ASEAN Tourism Forum: ATF2016) เมื่อวันที่ ๑๘ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า "การที่ผู้ประกอบการโรงแรมและโฮมสเตย์ของประเทศไทยได้รับรางวัลมาตรฐานดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการให้บริการด้าน ที่พักแก่นักท่องเที่ยวและเป็นที่ยอมรับของอาเซียน โดยรางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจแก่ผู้ประกอบการด้านที่พักของไทยที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการรับรองมาตรฐาน และในอนาคตจะได้มีการมอบรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนสาขาอื่นๆ เพิ่มเติมในปีต่อๆ ไป ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นคณะทำงานในการจัดทำมาตรฐานอาเซียน ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๖ สาขา ได้แก่ มาตรฐานโฮมสเตย์ มาตรฐานโรงแรมสีเขียว มาตรฐานการบริการสปา มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด และมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศมีความร่วมมือที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การอำนวยความสะดวกในการเดินทาง การเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้ง 15 รายนี้ถือเป็นตัวอย่างและความภาคภูมิใจของประเทศไทย และเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นในการพัฒนาให้ได้รับรางวัลในปีต่อไป”
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก