About AEC

กลุ่ม 77 และ UNCTAD เห็นพ้องพร้อมทำงานใกล้ชิด เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกภาคส่วน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กลุ่ม 77 และ UNCTAD เห็น
 

ดร. มูคิสะ คิทูยี เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
 
ภายหลังการหารือ พลตรี วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
ทั้งสองฝ่ายกล่าวยินดีที่ได้พบ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณเลขาธิการ UNCTAD ที่ได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของประเทศกลุ่ม 77 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา/ ความร่วมมือใต้-ใต้ ซึ่งความรู้และประสบการณ์ของเลขาธิการจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประชุม ว่าด้วยการแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา เพื่อรองรับความท้าทายใหม่ ภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมบทบาทของ UNCTAD ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างการค้า การลงทุน เทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่ประเทศกำลังพัฒนาในการรวมตัวเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก
 
ทั้งนี้ ไทยพร้อมสนับสนุนการทำงานของ UNCTAD โดยเฉพาะที่ในปีนี้ ไทยเป็นประธานกลุ่ม 77 ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ UNCTAD และกลุ่ม 77 จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนและครอบคลุมทุกภาคส่วน
 
นอกจากนี้ เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ควรมีกลไกเชื่อมโยงระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงการยอมรับข้อแตกต่างระหว่างกัน เพราะประเทศกำลังพัฒนาเมื่อมีการรวมกลุ่ม เช่น กลุ่ม 77 จะเป็นพลังสำคัญและตลาดที่ใหญ่ ทำให้มีอำนาจต่อรองเนื่องจากเป็นประเทศที่มีแหล่งวัตถุดิบ มีทรัพยากรธรรมชาติ แร่ธาตุ อัญมณีที่อุดมสมบูรณ์
 
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเห็นว่า ความร่วมมือระหว่างประเทศควรเริ่มจากการสร้างการเติบโตภายในประเทศ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการมีส่วนร่วมของกลไกประชารัฐ (People Public Private Partnership – PPPP) ซึ่งรวมถึงภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และประชาชน เพื่อให้ความร่วมมือต่าง ๆ เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างแท้จริงและยั่งยืน เป็นการเติบโตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเข้มแข็งไปพร้อมๆกัน
 
การประชุมรัฐมนตรี UNCTAD ครั้งที่ 14 ที่จะจัดขึ้นที่เคนยาในปีนี้ นายกรัฐมนตรียังเสนอให้ความสำคัญกับการหารือในประเด็นการใช้การค้าและการลงทุนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งปรับปรุงระบอบเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่จะป้องกันการเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ โดยการประชุมดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นการประชุมระหว่างประเทศระดับสูงครั้งแรกที่จัดขึ้นภายหลังจากที่ประชาคมระหว่างประเทศให้การรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
 
ทั้งนี้ เลขาธิการ UNCTAD รู้สึกยินดีที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาชุมชนเขาหินซ้อน เพื่อศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะช่วยให้มีความเข้าใจต่อแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์จากการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการพัฒนาของ UNCTAD ต่อไป เพื่อช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อีกด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก