Transportation

ก.คมนาคมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชาวระยอง เพื่อร่วมพัฒนารถไฟไทย – จีน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.คมนาคมเปิดเวทีรับฟังคว
 

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูล ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของประชาชนครั้งที่ 6 การพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ที่โรงแรมโนโวเทลริมเพ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวระยองรวมกว่า 300 คนร่วมสัมมนา
นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ กล่าวว่า จังหวัดระยองอยู่ในแนวเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558 – 2565 สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) มีแนวเส้นทางแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ (บางซื่อ) – แก่งคอย ระยะทาง 118 กม. ช่วงที่ 2 แก่งคอย - มาบตาพุด ระยะทาง 239 กม. ช่วงที่ 3 แก่งคอย – นครราชสีมา ระยะทาง 134 กม. และช่วงที่ 4 นครราชสีมา - หนองคาย ระยะทาง 354 กม. รวมระยะทางทั้งสิ้น 845 กกม. ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร มีความสะดวก สบายและรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงระบบราง ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ เพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรที่ไทยจะส่งไปยังจีน ทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาได้
 
นางอนุชิตา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า ส่วนตัวมองว่าโครงการรถไฟขนาดรางมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นโอกาสที่จะเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้าน และความเจริญด้านต่างๆ จะตามมา เนื่องจากการเดินทางสะดวกขึ้น มีการขนส่งสินค้าต่างๆ สินค้าเกษตรสะดวกขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวเติบโตและผู้คนจะหลั่งไหลมาจำนวนมาก ซึ่งตรงนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้องชี้ให้คนระยองเห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเกิดรถไฟดังกล่าว ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ โดยเฉพาะการทำมากิน ผู้ประกอบการต้องมองโอกาสที่จะได้รับในด้านอาชีพที่ยั่งยืน รองรับการเกิดรถไฟฯดังกล่าว เช่น การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สินค้าเกษตร จะทำอย่างไรที่จะสู้ในตลาดภูมิภาคอาเซียนได้
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก