About AEC

นายกรัฐมนตรีย้ำให้ทุกประเทศร่วมกันสร้างการเชื่อมโยง ลดความเหลื่อมล้ำ เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ในการประชุม ACD

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีย้ำให้ทุกประ
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย หรือ ACD มีใจความสำคัญว่า วันนี้ทุกประเทศต้องร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ได้ นอกจากนี้ต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยประเทศสมาชิกต้องร่วมมือกันทบทวนและหาแนวทางแก้ปัญหา นำอนาคตเป็นตัวกำหนดกรอบการพัฒนาแห่งสหัสวรรษหน้า สร้างความเข้าใจกับประชาชนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต้องมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ แก้ปัญหาความยากจน พร้อมย้ำการเดินหน้าใน 2 มติ คือการเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างตลาดร่วมกัน สร้างตัวตนในเวทีโลก ต้องผลักดันจุดแข็งแก้ไขจุดอ่อน นอกจากนี้ ต้องสร้างการเชื่อมโยงในทุกด้าน ขจัดปัญหาการทุจริต ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการมีกฎหมายที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนทุกคน
 
นายกรัฐมนตรียังกล่าวในช่วงหนึ่งว่า ไทยกำลังดำเนินการความร่วมมือประชารัฐและวันนี้ไทยจะทำรัฐธรรมนูญให้ยั่งยืนและมีความสุข สร้างการพัฒนาในระยะ 10-20 ข้างหน้า พร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งปีหน้าและจะไม่มีการก้าวก่ายการทำงานของรัฐบาลชุดต่อไป โดยยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดขึ้น จะเป็นการขับเคลื่อนสานต่องานให้เกิดความต่อเนื่อง ที่สำคัญคือประเทศไทยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางพระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นแนวทางพัฒนา โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานและทุกระดับ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก