About AEC

นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงกลุ่มประเทศ 77

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรี ประชุมผู้ทร

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูงของกลุ่มประเทศ 77 ว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่างประเทศกำลังพัฒนา โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรี ผู้บริหารองค์การระหว่างประเทศ อาทิ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ UNCTAD และคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ ESCAP เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรจากนครนิวยอร์ก และประธานกลุ่ม 77 เพื่อร่วมหาแนวทางความร่วมมือของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อรองรับความท้าทายใหม่ๆ หลังจากสหประชาชาติ รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยมีหัวข้อหลัก ได้แก่ การกำหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา เพื่อการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 บทบาทของกลุ่ม 77 ในการเสริมสร้างความร่วมมือพหุภาคีและความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา และแนวทางและวิธีการระดมทุนและการดำเนินการ เพื่อการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม จะได้ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน เพื่อนำไป ประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก