About AEC

ประชุมโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประชุมโรดแมปอาเซียนปลอดห
 

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่าง โรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap) โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดับปลัดกระทรวง /อธิบดี และระดับปฏิบัติงานจาก ๑๐ ประเทศอาเซียน ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทย ได้ร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเกิดหมอกควันในแต่ละประเทศ นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน และยกร่างเป็นโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน เพื่อเปลี่ยนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันภายในปี ๒๕๖๓
 
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันเสร็จแล้วประเทศไทย จะเป็นผู้นำเสนอร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันดังกล่าว เข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบและนำไปสู่การปฏิบัติภายในปี ๒๕๕๙ ต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก