About AEC

กต. จัดการประชุมกลุ่มความร่วมมือกลุ่มประเทศ G-77

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

 
นายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มความร่วมมือประเทศกำลังพัฒนา หรือ G-77 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยการหารือวันนี้ที่ประชุมได้กล่าวถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที และการใช้ไอซีที ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ไอซีที ที่จะนำมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แบ่งการหารือออกเป็น 3 หัวข้อ คือการส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นในอินเทอร์เน็ต เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงไอซีที การใช้ไอซีที ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และการใช้ไอซีทีส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทีและอินเทอร์เน็ตจากทุกภูมิภาคทั่วโลก ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตในกรุงเทพ ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศและส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
 
ส่วนวันพรุ่งนี้ (2 มี.ค.59) จะเป็นการประชุมวันสุดท้าย กระทรวงการต่างประเทศจะนำผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติศึกษาดูงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และจะมีการสาธิตโครงการ Smart Farm ที่นำไอซีทีมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและการใช้ไอซีที สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ที่มา

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก