About AEC

ผู้แทนประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 (G77) กว่า 40 ประเทศ เดินทางศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ จ.ฉะเชิงเทรา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้แทนประเทศสมาชิกกลุ่ม
 

ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 (G77) กว่า 40 ประเทศ จากคณะผู้แทนถาวร ประจำสหประชาชาติ จากนครนิวยอร์ก ,เจ้าหน้าที่การทูตจากสถานทูต กลุ่ม 77 และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของประเทศตน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตผ่านความร่วมมือในกรอบใต้ และหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
 
นางนันทนา ศิวะเกื้อ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 ณ นครนิวยอร์ก ในวาระปี 2559 และนายกรัฐมนตรีมีดำริ ว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของการทำหน้าที่ประธานของไทย คือ การเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะแนวทางหนึ่งที่สามารถสนับสนุนการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จึงได้จัดการประชุมกับประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 28 - 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เชิญคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 (G77) จากคณะผู้แทนถาวร ประจำสหประชาชาติ จากนครนิวยอร์ก ,เจ้าหน้าที่การทูตจากสถานทูตกลุ่ม 77 และเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งสิ้นกว่า 100 คน เดินทางมาเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งดำเนินโครงการตัวอย่างในการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การพลิกฟื้นดินที่เสื่อมโทรมเพื่อพัฒนาการเกษตร การปศุสัตว์ และการพัฒนาชุมชน โดยคณะฯ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ดิน เยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ เยี่ยมชมหมู่บ้านชุมชนตัวอย่างที่ประยุกต์ใช้การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจนประสบผลสำเร็จ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับในครั้งนี้ ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 มีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุนการอนุวัติวาระการพัฒนาของสหประชาชาติได้ นอกจากนี้ประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 มีความเชื่อมั่นในแนวทางการพัฒนา และนำไปสู่การต่อยอดส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับประเทศที่สนใจต่อไปในอนาคต
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก