About AEC

“ยุติธรรม” ลงนามความร่วมมือกับ “ยุติธรรมเวียดนาม” พร้อมวางรากฐานกระบวนการยุติธรรมสู่สังคม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

“ยุติธรรม” ลงนามความร่วม
 

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย H.E. Mr. Ha Hung Cuong รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายร่วมกัน
 
โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรและวางรากฐานกระบวนการยุติธรรมสู่สังคมของทั้งสองประเทศ โดยมีนายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและคณะทำงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศร่วมแถลงข่าวความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างกระบวนการยุติธรรมที่มั่นคงและสามารถเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามต่อไป
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก