About AEC

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Foreign Ministers’ Retreat—AMM Retreat) ระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2559 ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของอาเซียนในปี 2559 ภายหลังจากที่ได้มีการตั้งประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการในปีที่แล้ว
 
การประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นการประชุมอาเซียนระดับรัฐมนตรีครั้งแรกในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งได้กำหนดหัวข้อหลักของการเป็นประธานว่า "เปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปสู่ความจริงเพื่อประชาคมอาเซียนที่มีพลวัต” โดยแบ่งการหารือออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) ประเด็นภายในอาเซียนและประเด็นเร่งด่วนในปี 2559 ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ (2) ประเด็นความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกและความเป็นแกนกลางของอาเซียน
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะผลักดันประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมื่อพฤศจิกายน 2558 อาทิ การสร้างประชาคมอาเซียนให้มีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่อาจเกิดจากความเชื่อมโยงดังกล่าว ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างสำนักเลขาธิการอาเซียนและกลไกต่าง ๆ ให้มีบทบาทที่เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จะมีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานให้อาเซียนมีความเป็นเอกภาพ สามารถมีท่าทีร่วมและบทบาทที่แข็งขันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและเวทีระหว่างประเทศ
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก