About AEC

กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงแรงงานเน้นพัฒนาทร
 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตรหลักการนำเสนอและเทคนิคการประชุม (Presentation and Meeting Skill) รุ่น 1 ให้บุคลากรกระทรวงแรงงานและการฝึกวิชาชีพราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 20 คน และบุคลากรภาครัฐ กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า การฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐของไทยกับกัมพูชาและลาว ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนำความรู้และทักษะฝีมือ ไปถ่ายทอดให้บุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกฝ่ายมีความพร้อมและอยู่ร่วมกันในภูมิภาคได้อย่างมั่นคงและมีสันติภาพ สันติสุขตลอดไป
 
โดยในปี 2559 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีเป้าหมายการฝึกบุคคลากร 2,000 คน ซึ่งฝึกอบรมไปแล้ว 728 คน ให้บุคคลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนาน) และประเทศไทย
 
โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้หัวหน้าส่วนราชการ 4 จังหวัด คือ เชียงราย พะเยา น่าน และแพร่ โดยเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน ทำงานเชิงรุก สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ใกล้ชิดประชาชน สนองตอบความต้องการของประชาชนให้รวดเร็ว และเป็นนักประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนให้ทั่วถึง
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก