Transportation

จ.ลำปาง เร่งพัฒนายุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จ.ลำปาง เร่งพัฒนายุทธศาส

นายจำรัส กิจจาวิทย ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์ทางถนน” ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดลำปาง สู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้มีผู้ประกอบกิจการ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 120 คน เข้าร่วมโครงการฯ
 
ประกันสังคมจังหวัดลำปางกล่าวว่า การพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ทางถนนของภาคเหนือตอนบนมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนามและจีน มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนเสรีเป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสของจังหวัดลำปางในการค้าขายและส่งออกสินค้าที่มีความโดดเด่นของจังหวัดไปสู่ประเทศสมาชิกที่มีประชากรรวมกันมากกว่า 250 ล้านคน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้และเศรษฐกิจของจังหวัดลำปางขยายตัวมากยิ่งขึ้น
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก