Transportation

ก.คมนาคม เปิดเวทีให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นประชาชนในการพัฒนารถไฟไทย – จีน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.คมนาคม เปิดเวทีให้ความ

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ อุตสาหกรรม หอการค้าจังหวัด และประชาชน ร่วมสัมมนากว่า 400 คน
 
ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมใช้เวทีดังกล่าวในการชี้แจงทำความเข้าให้กับผู้ร่วมสัมมนาได้รับทราบถึงประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการพัฒนาโครงการรถไฟไทย - จีน เช่น เกิดความเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งด้วยทางขนาด 1.435 เมตร กับจีน ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มสัดส่วนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางรถไฟทำให้ไทยลดต้นทุนการขนส่งและโลจิสติกส์ ไทยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับการบริโภคจากจีนที่มีจำนวนกว่า 1,364 ล้านคน มี GDP กว่า 10.36 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 370 ล้านบาท เป็นต้น
 
และในอนาคตหากโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐานแล้วเสร็จ จังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งทางรางที่สำคัญในระดับภูมิภาคอาเซียน ตามแผนพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งทางรางของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 โดยจังหวัดขอนแก่นจะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรถไฟ จุดพัก และการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งพื้นที่ในภาคตะวันออก และประเทศเพื่อนบ้าน
 
สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) มีแนวเส้นทางแบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ (บางซื่อ) - แก่งคอย ระยะทาง 118 กิโลเมตร ช่วงที่ 2 แก่งคอย - มาบตาพุด ระยะทาง 239 กิโลเมตร ช่วงที่ 3 แก่งคอย - นครราชสีมา ระยะทาง 134 กิโลเมตร และช่วงที่ 4 นครราชสีมา - หนองคาย ระยะทาง 354 กิโลเมตร รวมระยะทาง 845 กิโลเมตร ซึ่งจะเป็นการเดินทางและการขนส่งสินค้าอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความเร็วสูงในอนาคต
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก