About AEC

ก.แรงงาน ร่วมกับ จ.เชียงราย มุ่ง “ประชารัฐ” พัฒนาคนรองรับ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ก.แรงงาน ร่วมกับ จ.เชียง
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะ ลงพื้นที่ จ.เชียงราย พร้อมเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดเชียงราย รองรับประชาคมอาเซียนภายใต้การสนับสนุนจากงบยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงราย เพื่อพัฒนาศักยภาพ นายจ้าง ลูกจ้าง อาสาสมัครแรงงาน แรงงานนอกระบบ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ (4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) ในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของจังหวัดให้พร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
เนื่องจาก จ.เชียงราย เป็นฐานเศรษฐกิจที่สำคัญตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ เชื่อมโยงไทย – เมียนมา – ลาว และจีนตอนใต้ มีศักยภาพเป็นฐานการค้า การลงทุน อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวโดยรัฐบาลได้กำหนดให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายอยู่ในระยะที่ 2 ครอบคลุมพื้นที่ 21 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย มีศักยภาพในด้านการค้า หรือ Trading City อำเภอเชียงแสน มีศักยภาพด้านท่าเรือนานาชาติ หรือ Port City และอำเภอเชียงของมีศักยภาพด้านโลจิสติกส์ หรือ Logistic City
 
การอบรมนี้มุ่งเน้นพัฒนาความพร้อมของแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะ โดยดำเนินการควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงรายด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมจำนวน 100 คน
 
ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบาย "ประชารัฐแก้ปัญหาแรงงาน” โดยเน้นย้ำว่า นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในการแก้ปัญหาแรงงานในทุกด้านจะดำเนินการในรูปแบบของ "ประชารัฐ” โดยเฉพาะได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นแนวทางของ "ประชารัฐ” ในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
 
ทั้งนี้ ในปี 2559 มีเป้าหมายฝึกทักษะฝีมือกว่า 1.2 ล้านคน งบประมาณกว่า 735 ล้านบาท อีกทั้งยังได้จัดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 จังหวัด โดยในปี 2559 มีเป้าหมาย 19,800 คน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก