About AEC

จัดทำประชาพิจารณ์ ร่าง พรบ.ส่งเสริมบุคลากรบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

จัดทำประชาพิจารณ์ ร่าง พ
 

นายพรหมโชติ ไตรเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN MRA on TP) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติ โดยมี ผู้บริหารสถาบัน นายกสมาคม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้จัดการโรงแรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้
 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยนั้น จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องพัฒนาและเสริมสร้างบริการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว จึงต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะสูงเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอย่าเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA on TP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการอนุวัตรการตามข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรการท่องเที่ยว โดยมีการกำหนดกลไกในการส่งเสริม และกำกับบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านบริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจะมีการจัดขึ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท (Duanggitt Resort and spa) จังหวัดภูเก็ต และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ (The Twin Towers Hotel) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โทร 0 2214 5107 โทรสาร 0 2214 5106
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก