About AEC

กรมเจรจาฯ เร่งยกระดับบุคลากรศูนย์ AEC จังหวัดทั่วประเทศ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมเจรจาฯ เร่งยกระดับบุค

กระทรวงพาณิชย์โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรประจําศูนย์ AEC ระดับจังหวัด เร่งยกระดับบุคลากรศูนย์ AEC จังหวัดทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพด้านการบริการให้คําปรึกษาการค้าระหว่างประเทศ แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และผู้ที่สนใจทั่วไป
 
นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการยกระดับศูนย์ AEC จังหวัด ให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการคําปรึกษาแก่ผู้ขอมารับข้อมูล จึงได้จัดสัมมนาภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรประจําศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ในหัวข้อ "แนวคิดการบริการยุคใหม่ให้ พร้อมต่อความเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี
 
นางสาวศิรินารถ กล่าวว่า การจัดทําโครงการดังกล่าว เป็นการปรับกระบวนทัศน์และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีในเวทีต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ AEC จังหวัดทั่วประเทศ และเป็นการยกระดับการบริการของศูนย์ AEC ระดับจังหวัด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับ ให้กับผู้ประกอบการไทยในแต่ละจังหวัด ได้อย่างถูกต้องชัดเจน และให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงการค้าอย่างเป็นรูปธรรม
 
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการรองรับภารกิจด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และยังได้ปรับกระบวนทัศน์ทางความคิด ทั้งในด้านการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า และการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้า อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานที่ศูนย์ AEC จังหวัด สามารถรับใช้ประชาชนได้อย่างเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และเป็นไป ในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก