About AEC

ไทย – เมียนมา ลงนาม MOU ด้านแรงงานในการทำงาน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย – เมียนมา ลงนาม MOU
 

นายอารักษ์ พรหมณี อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมของคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับวิชาการไทย-เมียนมา กับ นายเมียว อ่อง ปลัดกระทรวงแรงงานการจ้างงานและประกันสังคม ผู้แทนฝ่ายเมียนมา และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุม ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน มีนโยบายที่จะให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมา เพื่อให้แรงงานเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยได้รับการคุ้มครอง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่บรรลุผลสำเร็จด้วยดี โดยมีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งประกอบไปด้วย การแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบกับแรงงาน และการค้ามนุษย์ การรณรงค์ร่วมกันเพื่อให้มีการนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะดำเนินการให้มีความสะดวก รวดเร็ว ในการนำเข้าแรงงาน การประกาศค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าบริการในการนำเข้าแรงงานเมียนมาภายใต้ MOU โดยจะประชาสัมพันธ์อย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาการเรียกเก็บผลประโยชน์โดยมิชอบ และทั้งสองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลของแรงงานเมียนมาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการของทั้งสองฝ่าย ป้องกันปัญหาต่าง ๆ ด้านแรงงานด้วย
 
นอกจากนี้ ฝ่ายเมียนมาสอบถามการดำเนินการหลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งแรงงานเมียนมาจะสิ้นสุดการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร และอนุญาตให้ทำงานเป็นการชั่วคราว ซึ่งกระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยเร็ว และกรมการจัดหางานเร่งรัดให้มีการดำเนินการตรวจสัญชาติที่ทางการเมียนมาเป็นผู้รับผิดชอบ โดยขอให้พิจารณาดำเนินการอย่างโปร่งใส รวดเร็ว เพื่อลดปัญหาของสายนายหน้าในการเรียกเก็บเงินเพิ่มจากแรงงานที่ต้องการจะเข้ารับการตรวจสัญชาติ ทั้งนี้ มีแรงงานเมียนมามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 6 แสนคน แต่อยู่ในระบบแรงงานเพียง 2.5 แสนคน
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก