Transportation

ด่านภูดู่ เส้นทางการค้าและการคมนาคม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ด่านภูดู่ เส้นทางการค้าแ

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ หัวหน้าโครงการสำรวจและออกแบบโครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ว่า ด่านภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นเส้นทางการค้าและการคมนาคมระหว่างชาวไทย-อาณาจักรสุโขทัยกับชาวลาว-อาณาจักรล้านช้างมาตั้งแต่อดีต และปัจจุบันทาง สปป.ลาว ได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไชยบุรีขึ้นตรงข้ามด่านถาวรภูดู่ พร้อมทั้งปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในประเทศ ทำให้เห็นถึงศักยภาพของด่านถาวรภูดู่ที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นโครงการเชื่อมเส้นทางคมนาคมแนว East-West Economic Corridor (EWEC) เชื่อมโยงกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตกของไทย คือ เมียนมา จีน อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา กับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกคือ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา (เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการเดินทาง การขนส่งสินค้า ที่สั้นและสะดวกที่สะดวกที่สุดจากไทย ไปลาวและจีนตอนใต้) ทำให้เส้นทางนี้ยิ่งทวีความสำคัญต่อการค้าและการลงทุน ส่งผลทำให้การค้าชายแดนขยายตัวขึ้น การไหลเวียนสินค้ามากขึ้น
 
จึงควรสนับสนุนให้มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของด่านและระบบงานศุลกากรยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรการขนส่งสินค้า การพิธีศุลกากรต่าง ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 20 ปี โดยพิจารณาด้านแนวคิด การให้บริการสาธารณะและการจัดการชายแดน ปริมาณตู้สินค้า รถโดยสารและผู้ใช้บริการ การจัดการโครงการสร้างภายใน และการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนที่จะเกิดขึ้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก