About AEC

กธ.ประชุมร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กธ.ประชุมร่างปฏิญญาอาเซี
 

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาท่าทีของประเทศไทยต่อ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น (ASEAN Declaration for Out-of-School Children) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
 
ที่ประชุมหารือท่าทีของประเทศไทยต่อ (ร่าง) ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่น (ASEAN Declaration for Out-of-School Children) โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาสาระสำคัญของ (ร่าง) ปฏิญญาดังกล่าว อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น
 
ซึ่งตัวแทนทุกหน่วยงานเห็นชอบตามหลักการ (ร่าง) ปฏิญญาฯ ที่มีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 เรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยในประเทศไทยสามารถเข้าห้องเรียนได้โดยไม่จำกัดประเภท หรือพื้นที่ทางการศึกษา (ยกเว้นกลุ่มที่หลบหนีภัยจากการสู้รบจัดให้เรียนได้ในพื้นที่)
 
ทั้งนี้ ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้มีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย และส่งเสริมการรู้หนังสือไทยให้บุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย กลุ่มแรงงานข้ามชาติ/ชาติพันธุ์ และกลุ่มชาวเล เพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้และนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง
 
นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอให้ที่ประชุมเพิ่มอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการใน (ร่าง) ปฏิญญาฯ ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษาเทียบเท่ากับทุกคนอย่างเสมอภาค ซึ่งที่ประชุมได้รับหลักการไว้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุ (ร่าง) ปฏิญญาฯ จากนั้นจะได้จัดทำการยกร่างปฏิญญาฯ เสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการศึกษา ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ และเสนอในการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนก่อนให้มีการเห็นชอบและประกาศโดยผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนกันยายน 2559 ต่อไป
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก