About AEC

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เปิดศูนย์ (AEC) ประสานงานอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว
 

พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานอาเซียนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว และมีพิธีการตรวจสอบระบบและความพร้อมของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และรับมอบเครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่หน่วยประสานงานป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ให้การตอบรับ
 
พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 2 กล่าวว่า เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและตำรวจแห่งชาติในด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงและร่วมมือกันกับ 10 ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันนออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนภูมิภาคอาเซียน การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านระบบขนส่ง ด้านกฎระเบียบ การอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาชายแดน โดยได้มีการนำเทคโนโลยีและงานข้อมูลที่จำเป็นเชื่อมโยงกับศูนย์การป้องกันและปราบปรามอาญากรรมอื่น ๆ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
 
ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ตำรวจทุกหน่วยงานเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปองค์กรตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน โดยการพัฒนาศักยภาพของระบบงานตำรวจทั้งระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการบริหารงานเพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมทุกรูปแบบ
 
พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั้งให้มีศูนย์ประสานงานอาเซียนขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และศูนย์บริการข้อมูลสำหรับประชาชนชาวอาเซียน รวมทั้งได้จัดทำศูนย์ข้อมูลเคลื่อนที่ (Mobile asean coordination center หรือ MACC ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์การเชื่อมโยงอย่างมีระบบต่อไป
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก