About AEC

รมว.แรงงานตรวจความคืบหน้าการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับ AEC จ.สงขลา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.แรงงานตรวจความคืบหน้
 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะเดินทางตรวจความคืบหน้าการดำเนินงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา อำเภอสะเดา ซึ่งกำหนดพื้นที่ใน 4 ตำบล ประกอบด้วย ต.สะเดา ต.สำนักขาม ต.สำนักแต้ว และ ต.ปาดังเบซาร์
 
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและการพัฒนาที่สำคัญของภาคใต้ เป็นกลุ่มจังหวัดชายแดนของภาคใต้ เนื่องจากมีด่านเข้า-ออกประเทศมาเลเซียในจังหวัดจำนวน 3 ด่าน ได้แก่ ด่านศุลกากรสะเดา ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ อ.สะเดา และด่านศุลกากรประกอบ อำเภอนาทวี ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ จ.สงขลา เพื่อเพิ่มผลิตภาพด้านการผลิต พร้อมกับการพัฒนาแรงงานและบุคลากรเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานใหม่ตอบสนองการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมที่เป็นจุดเน้นของพื้นที่ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็ง แปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 
ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา ได้รับเป้าหมายให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 1,540 คน แบ่งเป็นหลักสูตรยกระดับฝีมือ จำนวน 940 คน และฝึกอาชีพเสริม จำนวน 600 คน ที่ผ่านมา (ณ 25 ม.ค. 59) ได้พัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว จำนวน 922 คน แบ่งเป็นหลักสูตรยกระดับฝีมือ จำนวน 522 คน และฝึกอาชีพเสริม จำนวน 400 คน สาขาที่ดำเนินการ เช่น สาขาการดูแลรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดละเอียดด้านมาตรวิทยามิติ โดยได้ร่วมบูรณาการกับภาคเอกชน คือ บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาการดูแลรักษาและการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้า สาขา PLC ควบคุมเครื่องจักร สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก (โฟล์คลิฟท์) สาขาการเชื่อมทิกในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งและกลุ่มสาขาอาชีพภาคบริการ มีการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสารให้กับสถานประกอบการประเภทโรงแรมและห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 
อีกส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ คือ การบริหารจัดการด้านแรงงาน โดยเฉพาะการจ้างงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ประกอบการด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก