About AEC

แรงงาน จัดสัมมนาจูงใจนายจ้างเร่งฝึกฝีมือแรงงาน รองรับ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

แรงงาน จัดสัมมนาจูงใจนาย
 

พลเอกศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถหัวหน้างานเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้จัดสัมมนา เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการค้าเอกชนได้รับทราบถึงทิศทางการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานและสิทธิประโยชน์ที่ภาคเอกชนจะได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการขอรับความช่วยเหลือทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพให้กับแรงงาน เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถของประเทศให้พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
ทั้งนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยมีมาตรการจูงใจด้านการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสิทธิประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปมีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เว้นแต่จะได้ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในสัดส่วนไม่น้อยไปกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด รวมทั้งให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
พลเอก ศิริชัยฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้หลังจากที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานของไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระดับหัวหน้างาน ซึ่งสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำคือเรื่องของภาษาอังกฤษ หากไม่สามารถพัฒนาในเรื่องนี้ได้จะทำให้ด้อยในเรื่องของการแข่งขัน อีกทั้งขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแรงงานให้มีฝีมือเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการเสียโอกาสด้วย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก