About AEC

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนักเภสัชวิทยาเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 13

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมน
 

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการของสมาพันธ์นักเภสัชวิทยาแห่งเอเชียและแปซิฟิก "Asia Pacific Federation of Pharmacologists (APFP)” ครั้งที่ 13 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ เป็นเวทีเสนอผลงานวิชาการให้นักวิชาการเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ในสาขาเภสัชวิทยา รวมทั้งกระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิจัยและสร้างเครือข่ายงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน จากสมาชิก 9 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย จีน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และไทย
 
ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า การประชุมวิชาการของสมาพันธ์นักเภสัชวิทยาแห่งเอเชียและแปซิฟิกเป็นการสร้างความแข็งแกร่งและความร่วมมือในสาขาเภสัชวิทยาระหว่างภูมิภาคให้เกิดความมั่นคงด้านยา หัวข้อที่เน้นหนักในการประชุมครั้งนี้คือการพัฒนายาสมุนไพรให้ใช้ได้จริงในตลาดสากล สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและกระทรวงสาธารณสุขที่เร่งรัดการวิจัยและพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาไทยและการแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพครบวงจรและเกิดผลดีต่อประเทศ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยาสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนดอาเซียน
 
ด้าน ศ.ดร. เกศรา ณ บางช้าง นายกสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งแรกใน พ.ศ. 2528 และปีนี้ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชนในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก นำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาเภสัชวิทยา ซึ่งจัดขึ้นทุก 3 ปี ในปีนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การพัฒนาสมุนไพรสู่ตลาด การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกในคน ยาต้านเอชไอวี ยาโรคมะเร็งท่อน้ำดี แนวทางการศึกษาเภสัชวิทยา เป็นต้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก