About AEC

สตง. เตรียมจัดประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


 

ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวถึงบทบาทสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเวทีโลก ว่า จากการที่ สตง. มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของแผ่นดินของหน่วยต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ทำให้การเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทกับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ
 
โดยไทยเป็นสมาชิกองค์กรตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ 3 องค์กร คือ องค์กรตรวจเงินแผ่นดินนานาชาติ องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย และองค์กรตรวจเงินแผ่นดินอาเซียน ที่ทำให้ สตง. ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีการตรวจเงินของนานาชาติ มาใช้สร้างมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยปีนี้ไทยจะจัดประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ในฐานะที่ไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นมนตรีสมัยที่ 2 นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนานานาชาติระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีหัวข้อเกี่ยวกับการนำระบบคุณธรรมแห่งชาติมาใช้ป้องกันทุจริตและคอรัปชั่นนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมาย
 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวด้วยว่า ภาคประชาชนมีส่วนสำคัญในการช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่ส่อว่าจะมีการทุจริต หรือการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร สตง. เพื่อสร้างการมีส่วนของประชาชน ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://www.oag.go.th/ หรือส่งไปรษณีย์หรือจดหมายได้ที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
 
ที่มา ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวถึงบทบาทสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินในเวทีโลก ว่า จากการที่ สตง. มีอำนาจตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของแผ่นดินของหน่วยต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ทำให้การเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทกับองค์กรตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญ
 
โดยไทยเป็นสมาชิกองค์กรตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศ 3 องค์กร คือ องค์กรตรวจเงินแผ่นดินนานาชาติ องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย และองค์กรตรวจเงินแผ่นดินอาเซียน ที่ทำให้ สตง. ได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีการตรวจเงินของนานาชาติ มาใช้สร้างมาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยปีนี้ไทยจะจัดประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2559 ในฐานะที่ไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นมนตรีสมัยที่ 2 นอกจากนี้ ยังมีการสัมมนานานาชาติระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีหัวข้อเกี่ยวกับการนำระบบคุณธรรมแห่งชาติมาใช้ป้องกันทุจริตและคอรัปชั่นนอกเหนือจากการบังคับใช้กฎหมาย
 
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกล่าวด้วยว่า ภาคประชาชนมีส่วนสำคัญในการช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่ส่อว่าจะมีการทุจริต หรือการเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร สตง. เพื่อสร้างการมีส่วนของประชาชน ทั้งนี้ สามารถแจ้งข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://www.oag.go.th/ หรือส่งไปรษณีย์หรือจดหมายได้ที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก