Transportation

ครม. มีมติประกาศพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ครม. มีมติประกาศพื้นที่ค

 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศพื้นที่บริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (CCA) ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร
 
สาระสำคัญของเรื่อง
1. กระทรวงคมนาคมได้จัดเตรียมพื้นที่ของกรมทางหลวงบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) จำนวน 15 ไร่ สำหรับเป็นพื้นที่ CCA ณ จุดผ่านแดนมุกดาหารไว้แล้ว โดยการดำเนินพิธีการ SSI/SWI ระยะที่ 1 จะดำเนินการเฉพาะสินค้าและบุคคลที่โดยสารมากับสินค้าเท่านั้น ซึ่งในอนาคตอาจมีการพิจารณาดำเนินพิธีการ SSI/SWI ระยะที่ 2 สำหรับผู้โดยสารรถประจำทางและรถยนต์ส่วนบุคคลด้วย จึงมีความจำเป็นจะต้องออกประกาศกำหนดพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณด่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต) จำนวน 63 ไร่ เพื่อรองรับการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้น
 
2. การประกาศพื้นที่ CCA เป็นการดำเนินการตามพันธกรณีของไทยในฐานะประเทศภาคีความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 ซึ่ง คค. จะต้องดำเนินการประกาศกำหนดพื้นที่ CCA เพื่อรองรับการดำเนินพิธีการ SSI และ SWI ณ จุดผ่านแดนมุกดาหาร–สะหวันนะเขต ให้เริ่มดำเนินการภายในเดือนมกราคม 2559 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก