Economy and Investment

การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (AIIB) ของประเทศไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การเข้าเป็นสมาชิกผู้ก่อต
 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ได้แก่ การอนุมัติวงเงินลงทุนในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Asian Infrastructure Development Bank: AIIB) ในส่วนของประเทศไทยตามสัดส่วนที่ได้รับตามขนาดเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.4275 ของเงินทุนจดทะเบียนของ AIIB รวมถึงคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. .... พร้อมด้วยข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย (Articles of Agreement of AIIB) ที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบทของความตกลงฯ และเมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้ว ประเทศไทยจะสามารถดำเนินการเพื่อให้สัตยาบันต่อความตกลงฯ เพื่อเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารอย่างสมบูรณ์ต่อไป
 
ความริเริ่มในการจัดตั้งธนาคาร AIIB เพื่อเป็นกลไกทางการเงินระหว่างประเทศในระดับพหุภาคี (Multilateral Financing Mechanism: MFM) ที่เน้นการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชีย เริ่มขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมหารือในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง (Founding Members) ร่วมกับประเทศอื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งสิ้น 57 ประเทศ ขณะนี้มีประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้ว 30 ประเทศ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 AIIB ได้มีพิธีเปิดทำการธนาคารอย่างเป็นทางการ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
การเปิดดำเนินการของธนาคาร AIIB ถือเป็นการเพิ่มแหล่งเงินทุนทางเลือกสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และในสาขาการผลิตอื่นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของประเทศสมาชิกรวมถึงประเทศไทย โดยภูมิภาคเอเชียยังมีความต้องการเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในด้านพลังงาน การคมนาคมขนส่ง และการสื่อสาร ซึ่งการดำเนินงานของธนาคารจะสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลไทยในอันที่จะส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพื่อลดช่องว่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวต่อไป
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก