About AEC

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ร่วมประชุม WTO อย่างไม่เป็นทางการที่ดาวอส

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพา
 

รัฐมนตรี WTO อย่างไม่เป็นทางการที่ดาวอส สมาพันธรัฐสวิสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO อย่างไม่เป็นทางการ (Informal WTO Ministerial Gathering หรือเรียกว่า IMG) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ เมืองดาวอส ซึ่งจะมีรัฐมนตรีการค้าของสมาชิก WTO ที่มีบทบาทสําคัญรวม 33 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป นอร์เวย์ ชิลี โคลัมเบีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์และไทย เดินทางมาเข้าร่วมประชุม
 
นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว เปิดเผยว่า จากการประชุมรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 10 (the Tenth WTO Ministerial Conference หรือเรียกว่า MC10) ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ระหว่างวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2558 สามารถสรุปผลสําเร็จที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (หรือที่เรียกว่า ประเทศ LDCs) โดยเฉพาะการเจรจาเกี่ยวกับสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นรากฐานสําคัญของประเทศกําลังพัฒนา ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก WTO ยังคงต้องมุ่งมั่นสนับสนุนการทํางานของ WTO และการเจรจาอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การสรุปผลของการเจรจา
 
นายวินิจฉัย กล่าวว่า สําหรับการประชุม IMG จะจัดขึ้นเพื่อให้รัฐมนตรีการค้าของประเทศสมาชิก WTO ที่มีบทบาทสําคัญ ได้หารือเกี่ยวกับสถานะและการดําเนินงานภายใต้ WTO โดยหัวข้อสําคัญของการประชุมในครั้งนี้คือการเจรจาการค้าพหุภาคีจะสามารถสรุปผลการเจรจาที่มีความหมายได้อย่างไร ("how meaningful outcomes may be achieved in multilateral trade negotiations”) ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไทยจะเน้นย้ําความสําคัญของการเจรจาระดับพหุภาคีภายใต้เวที WTO โดยมุ่งเน้นการเจรจารอบโดฮาให้มีผลสําเร็จเป็นรูปธรรมในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อไทยโดยเฉพาะประเด็นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าอุตสาหกรรม
 
นายวินิจฉัย กล่าวปิดท้ายว่า แม้การประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งนี้เป็นเพียงการระดมความคิดเห็นจากรัฐมนตรีการค้าของสมาชิก WTO บางประเทศ แต่ประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญที่จะผลักดันให้การเจรจารอบโดฮามีความคืบหน้าและประสบความสําเร็จ ซึ่งหากประเทศเหล่านี้แสดงความยืดหยุ่นและเปิดรับต่อแนวทางการเจรจาใหม่ ๆ  คาดว่าการเจรจา WTO ในอนาคตจะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญ
 
ในส่วนของไทย กระทรวงพาณิชย์จะต้องเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมเจรจาในกลุ่มต่าง ๆ ทั้งที่เป็นประเด็นการเจรจาภายใต้ Doha Development Agenda หรือ DDA รวมทั้งประเด็นการเจรจาใหม่ ๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โลกปัจจุบัน และที่สําคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยมากที่สุด
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก