About AEC

ไทย-ลาว-เวียดนาม มีมติร่วมผลักดันการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทย-ลาว-เวียดนาม มีมติร่
 
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าจากการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ครั้งที่ 19 ณ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ประชุมมีข้อตกลงความร่วมมือกันในด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีการผลักดันให้มีการจัดตั้งพันธมิตรด้านการท่องเที่ยว (Tourism Alliance 9 Provinces 3 Countries) โดยการจัดตั้งสำนักงานพร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของประเทศกลุ่มสมาชิกมาร่วมวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
 
นอกจากความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวแล้ว ที่ประชุมกลุ่มประเทศสมาชิกยังมีการให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันโดยจะมีการผลักดันการจัดสร้างศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนของกลุ่มประเทศสมาชิก ที่บ้านหลักซาว เมืองคำเกิด แขวงบอริคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อประสานงานหรือจัดแสดงผลงานด้านวัฒนธรรมในอนาคต
 
สำหรับความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนนั้น จะมีการเชิญตัวแทนภาคเอกชนของแต่ละประเทศมาร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการค้าการลงทุนร่วมกันและมีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการค้าการลงทุนและการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของประเทศกลุ่มสมาชิก รวมไปถึงการสนับสนุนให้นักลงทุนมาร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาการค้าชายแดนรวมทั้งมีการเสนอให้ทุกจังหวัดและติดตามการนำเข้า-ส่งออก การจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์และการจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 
นอกจากความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนแล้วที่ประชุมกลุ่มสมาชิกยังมีข้อตกลงด้านการคมนาคม ขนส่ง โดยจะผลักดันให้มีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพที่ 5 (จังหวัดบึงกาฬ-แขวงบอริคำไซ) เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนส่งของประเทศกลุ่มสมาชิก พร้อมทั้งจะมีความร่วมมือกันในการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางถนนหมายเลข 8 และ 12 เพื่อเชื่อมต่อไปยังเขตเศรษฐกิจหวุ๋งอ๋างและเขตเศรษฐกิจฮ่อนลา ให้อยู่ภายใต้ข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง GMS CBTA และจะมีการเปิดเส้นทางรถยนต์โดยสารประจำทาง จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางจากจังหวัดนครพนม-แขวงคำม่วน-จังหวัดฮาติงห์ และเส้นทางจากจังหวัดกว่างบิ่งห์-แขวงคำม่วน-จังหวัดนครพนม-จังหวัดสกลนคร
 
สำหรับด้านเกษตรกรรมนั้นจะมีการส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรร่วมกัน พร้อมทั้งมีการส่งเสริมให้มีมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร โดยจะมีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนซื้อขายสิ้นค้าเกษตรและระหว่างกัน (Contract Farming) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานด้านอุตสาหกรรมการเกษตรในกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด โดยจะมีการประชุมคณะทำงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก