About AEC

ไทยครองอันดับที่ 21 “ประเทศที่ดีที่สุดในโลก”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไทยครองอันดับที่ 21 “ประ
 

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณีที่ นิตยสาร U.S. News &World Report ที่เคยจัดอันดับ Best Colleges and Best Hospitals ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับระดับโลก ได้จัดอันดับ Best Countries 2016 พบว่าในปี 2559 นี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 21 จาก 60 อันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก โดยมี เยอรมัน แคนาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สวีเดน ครองอันดับที่ 1 – 5 ตามลำดับ
 
เมื่อพิจารณาเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า สิงคโปร์ที่อยู่ในอันดับที่ 15 มาเลเซีย (อันดับที่ 28) เวียดนาม (อันดับที่ 32) ฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 33) และอินโดนีเซีย (อันดับที่ 42) อีกด้วย
 
"นับตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศ มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความสงบ ลดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำในสังคม ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่่าย ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และมุ่งปฏิรูปประเทศไปสู่การพัฒนาในทุกมิติอย่างยั่งยืน จนต่างประเทศให้ความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของประเทศมากขึ้น ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ดีตามมา ปรากฏดังผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในโลก
 
เมื่อพิจารณารายละเอียดของคะแนนที่แบ่งออกเป็นหมวดย่อย ๆ บางหมวดพบว่า หมวดการขับเคลื่อนและหมวดการผจญภัย (อันดับที่ 4) หมวดมรดกทางวัฒนธรรม (อันดับที่ 8) หมวดความเปิดกว้างสำหรับการทำธุรกิจ (อันดับที่ 10) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคะแนนในส่วนของทัศนียภาพที่ได้สูงถึง 9 คะแนน เป็นประเทศที่มีอาหารยอดเยี่ยม ในระดับ 8.4คะแนน และได้คะแนนความเป็นมิตรเท่ากับ 8.1 และในหมวดการผจญภัยนั้นประเทศไทยได้รับคะแนนเฉลี่ย 7.6 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) ถือเป็นประเทศที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
 
นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยยังถูกจัดให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจ และเป็นประเทศที่เหมาะแก่การลงทุนมากที่สุดเป็นอันดับ 6 อีกด้วย ซึ่งข้อมูลในการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นกระจกให้รัฐบาลได้ทราบถึงจุดแข็งจุดอ่อนของประเทศที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาประเทศในอีกทางหนึ่ง
 
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก